ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

Ketorolak istället för kortison?

Av legitimerad naprapat Fredrik Jensen

Kortisoninjektioner är vanligt inom vården. Kortison kan ge ett väldigt snabbt och bra resultat. Men tyvärr är detta resultat ibland kortsiktigt. Kortison är också s.k. kondrotoxiskt vilket betyder att det är skadligt för ledbrosket. Kan vi använda Ketorolac istället för kortison?

Upprepade injektioner med kortison är emellertid inget som är bra för knäleden eller vilken led som helst. Fler och fler patienter har ställt sig frågan ”-Finns det några alternativ till kortison?”.

Det snabba och enkla svaret är Ja.

smärta i knäleden artros

På Rygg & Idrottskliniken har vi olika alternativ.

Ketorolac är ett läkemedel som traditionellt har använts för svåra smärtor efter operationer. Men det har internationellt används för andra indikatorer, som till exempel knäartros.

Ketorolac är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som hämmar de inflammatoriska enzymsystemen cyklooxygenas och lipoxygenas samt syntesen av prostaglandiner och leukotriener.

Ketorolac är ett rimligt alternativ till kortison och hyaluronsyra eftersom det har;

  • färre biverkningar än kortison,
  • har en snabbare verkningstid än hyaluronsyra och
  • är mer ekonomiskt än både hyaluronsyra och kortison.

Resultat jämfört med kortison

I en studie för patienter med artros/ledförslitning i knäleden och/eller den första tumbasleden injicerades tillägget av Ketorolac till hyaluronsyra-injektion. Detta visade sig ge en snabbare smärtlindring utan några ytterligare komplikationer, jämfört med enbart hyaluronsyra.

När Ketorolac jämfördes med kortison hos patienter med knä- och höftartros gav Ketorolac liknande förbättringar av smärta och funktion i upp till 6 månader. Ketorolac har också visat sig vara säkert och effektivare än kortison vid behandling av inklämning i axeln och adhesiv kapsulit (frusen skuldra).

Akhtar och kollegor gjorde en randomiserad studie där de jämförde Ketorolac med hyaluronsyra för patienter med adhesiv kapsulit (frusen skuldra). Det var 160 patienter i gruppen vilket ökar sannolikheten för att vi skall få en statistiskt skillnad mellan grupperna. Deras resultat var att Ketorolac gav ett bättre resultat än hyaluronsyra. Det hade varit önskvärt att de även hade en placebogrupp att jämföra med. En annan nackdel är när studier jämför ett ämne med hyaluronsyra och det är att det finns olika kvalitéer  av hyaluronsyra. Det har kommit nyare hyaluronsyror som har bättre resultat än de gamla. Det är samma när de skriver PRP (Platelet Rich Plasma), det finns olika sorters koncentrationer på PRP och de skall inte behandlas på liknande sätt. Men ofta läser jag PRP och så är det PPP (Platelet Poor Plasma) som de har testat och använder det för fel struktur. Men detta är en annan historia.

Är Ketorolac mindre skadligt för ledbrosket?

I en översikt från 2018 drog Sardana och medarbetare slutsatsen att NSAID-injektioner hade en mindre allvarlig biverkningsprofil jämfört med kortison och gav likvärdig, om inte bättre, smärtlindring vid muskuloskeletala patologier.

Ketorolac har i djurmodeller inte visat några skadliga effekter på ledbroskceller och celler i senor.

Beitzel och kollegor rapporterade inga toxiska effekter på vare sig broskceller eller senans celler; andra studier har dock indikerat en dosberoende cytotoxisk effekt av Ketorolac på humana ledkapselkondrocyter.

I Abrams och kollegors forskning återspeglar deras metod närmare exponeringslängden för en singeldosinjektion, men författarna noterar att deras metoder potentiellt överskattar kondrotoxiciteten för Ketorolac .

Trots detta finns det ingen konsensus om Ketorolacs cytotoxicitet och om risken med intraartikulära injektioner av Ketorolac. Det finns ett teoretiskt samband mellan ketorolacinjektioner och blödningsrisk, men det finns inga studier som har dokumenterat en blödningskomplikation efter en ketorolacinjektion hos kontakt- eller kollisionsidsportare. Att blödningsrisken skulle vara större än för andra NSAID preparat finns det inget belägg för.

Varför skall du välja Ketorolac framför kortison?

  • Du vill undvika kortison för att minimera risken för nedbrytning av ledkrosk men ett lika bra resultat
  • Du vill ha en snabb smärtlindring
  • Du vill kombinera Ketorolac med hyalursonsyra för snabb smärtlindring och långsiktig förbättring av smärta och funktion

Vad vill du ha hjälp med och vilken behandling? Fyll i och tryck på SKICKA

8 + 4 =

Referenser: