ALLA BOKNINGAR SKALL AVBOKAS SENAST 24 TIMMAR INNAN FÖR ATT EJ FAKTURERAS FULLT UT fredrik@ryggochidrottskliniken.se

PRP vetenskapliga artiklar

Artiklar för PRP (uppdaterad 20221004, lägger regelbundet upp nya artiklar)

PRP vetenskapliga artiklar

PRP injektion för knäartros

Att behandla artros är svårt och det finns ingen behandling som stoppar utvecklingen. Ofta används kortisoninjektioner för att lindra problemet och målet är att fördröja en operation så länge som möjligt. Att träna är ett bra råd och det får lov att göra ont när träning utföres. Generellt på en VAS skala från 1-10 bör man ej gå över 5. (VAS = Visuell analog skala där du själv skattar hur ont det gör från 1 till 10). PRP för knäartros verkar vara en riktigt bra behandling. Det finns mycket vetenskapliga studier som pekar på att det finns en mycket god effekt på mild till måttlig artros. Det bästa är inte att vänta tills det blir värre utan att börja behandlingen tidigare. Vid svårare artros visar studier att det inte blir en lägre effekt (studier säger runt 40% blir bättre vid svår artros).

Författarna säger att det både kortison och PRP behandling har visat sig vara effektivt med att minska smärta och öka funktionen så var det en statistisk signifikant fördel efter 180 dagar. För båda grupperna var det en förändring redan vid 30 dagar men på längre sikt ökar effekten av PRP behandlingen.

Injektion av PRP i knäleden regenererade (byggde upp) ledbrosket och förbättrade det kliniska resultatet vid 5 års uppföljningen. Dessa patienter hade grad 3, vilket generellt har visat ett sämre resultat. Därför är det ett mycket bra resultat vi ser här för behandling av knäartros.

Denna artikel går igenom utvecklingen och framtida trender för att vi bättre skall kunna behandla knäartros med PRP behandling.

PRP behandling verkar vara en lovande teknik för behandling av knäartros.

En metaanalys där de konstaterar att PRP injektion kan ha mer goda resultat vad det gäller smärta och funktion än annan behandling vi 1 års uppföljning för att behandla knäartros.

Studien föreslår att injektioner med PRP förbättrar symptomen vid knäartros oberoende av nivån av skadat ledbrosk i knäleden.

Deras slutsats är att PRP behandling troligen är mer effektivt vid behandling av knäartros när smärta och självrapporterad funktionsförbättring studeras. Bättre resultat vid 3-, 6- och 12 månaders uppföljning i jämförelse med kortisoninjektion, hyaluronsyra, ozon, saltlösning (användes som placebo). 1423 patienter var med i meta-analysen.

En jämförelse mellan PRP behandling och hyaluronsyra (det som tidigare extraherades ur tuppkam) för att behandla knäartros. Båda grupperna blev bättre men PRP behandlingen visade bättre resultat och hyaluronsyra var ej effektiv på grad 3 artros.

PRP behandling visade överlägset bättre resultat med både minskad smärta och livskvalitet vis 18 månaders uppföljning vid behandling av knäartros.

Vid injektion av PRP var läkningen bättre och uthållig. I denna studie kunde de ej se att ledbrosket ökade.

Denna dubbelblinda kliniska undersökningen visade att PRP behandling hade överlägset bäst kortsiktigt resultat på artros av nivå 1-3.

PRP var mer effektiv och effekten av PRP är bättre ju tidigare behandlingen börjar. Grad 1 och 2 bör ej vänta med att få behandling.

En ökad funktionell status på mellanlång sikt. De tittade ej långsiktigt utan föreslår fler långsiktiga studier för att se dessa effekter. (Detta är ett problem med många PRP studier, de bedöms för kostsamt att göra långsiktiga uppföljningar. Det minskar det vetenskapliga värdet men är ur kostnadssynpunkt förståeligt.)

PRP injektioner verkar snabba på och förbättra läkningen för brosk och benskador.

PRP reducerade signifikant smärta och förbättrade livskvaliteten när det fanns en mild artros. MRT visade ingen signifikant ökning av ledbrosket.

Här såg de inte stora skillnader mellan HA och PRP. Det var skillnader till PRPs fördel men det var för liten statistisk skillnad. Andra patientrapporterade faktorer var i favör för PRP.

En behandlingscykel med 3 injektioner där det var 1 månad mellan dessa. Det var en signifikant minskning av smärta och en ökad funktion efter 12 månader. Då gavs 3 nya injektioner vilket ytterligare en ökad effekt efter 18 månader.

Grad 1 och grad 2 knäartros testades. 3 injektioner med 1 vecka mellan injektionerna. Slutsatsen var att PRP verkar vara en bra behandling för att behandla tidig artros.

Här jämfördes PRP med HA (hyaluronsyra) i knäleden hos harar. PRP visade sig vara bättre än HA på att skapa en förutsättning för att återskapa ledbrosket.

Här användes en kombination av PRP och HA, vilket ej tidigare gjorts. Signifikant minskning av smärta och en ökning av funktionen. Nackdelen är att vi ej har någon grupp att jämföra resultatet med.

Det verkar som om att smärta och knäfunktion blev bättre om PRP tillsattes vid artroskopi än om det endast utfördes artroskopi.

En injektion av PRP minskade ledsmärtan mer och även på lång sikt. De dagliga aktiviteterna ökade och livskvalitén ökade i jämförelse med en kortisoninjektion.

Flera injektioner förbättrade resultatet för grad 1-3 men gav inget resultat på svårt artros.

Jämförde PRP med HA samt placebo. PRP förbättrade smärtan och funktionen mer än HA samt placebo.

PRP injektioner gav signifikanta resultat på knäartros i upp till 12 månader efter en injektion.

Bättre resultat i PRP gruppen jämfört med HA.

PRP injektion kan ha större effekt på smärta och funktion än HA samt placebo 1 år efter injektionen.

Målet var att utreda om PRP var säkert och effektivt av en US Food and Drug Administration (FDA) kontrollerad studie. PRP ansågs som säkert och visar mätbara fördelar på smärta och ökar funktionen. Inga negativa effekter rapporterades. 78% hade förbättrats i förhållande till startpunkten medan det i placebogruppen endast var 7% som hade förbättrats.

PRP injektion för Plantar Fasciitis – hälsporre

Injektion med PRP är en effektiv metod för kronisk plantar fasciit – hälsporre när den jämfördes med kortisoninjektion och effekten var långvarig.

Målet med denna studie var att utvärdera säkerheten och preliminära resultat för PRP injektion för att behandla kronisk plantar fasciit – hälsporre. Deras slutsats var att PRP injektion är en säker metod och att den har potentialen att minska smärtan.

Här jämfördes stötvågsbehandling med PRP och med det som kallades konventionell behandling. I alla grupper gjordes konventionell behandling. Både PRP och stötvågsbehandling var mer effektivt i jämförelse med endast konventionell behandling. För PRP gruppen såg man dock den största reduktionen av senans tjocklek, vilket föreslår att det har blivit en bättre läkning med PRP.

PRP behandling var mer effektiv och höll längre än kortisoninjektion för kronisk och motståndskraftig plantar fasciit

Deras studie konfirmerar resultatet av PRP injektion vid plantar fasciit som ett attraktivt alternativ för behandling.

Resultatet och konklusionen är att PRP var den bästa metoden för att lindra smärta vid 3 månaders uppföljningen. Network meta-analys visade att PRP hade den högsta sannolikheten att vara den bästa behandlingen efter 3 månader. Stötvågsbehandling och PRP gav samma förbättring vid 6 månader och kortisoninjektion var något sämre.

PRP är lika effektivt som kortisoninjektion vid 3 och 6 månader. PRP behandlingen effekt minska dock ej med tiden, vilket kortisoninjektionen gjorde. Vid 12 månader var PRP signifikant effektivare än kortison.

Deras resultat var att PRP verkar vara mer effektiv än kortisoninjektion när de tittade på smärta och funktion.

Målet var att utreda om 1 injektion av PRP gav funktionella förbättringar. Patienterna var kroniska där andra behandlingar hade misslyckats. Resultatet var att 80.3% av patienterna hade ett förbättrat fot funktions index. De anser att PRP behandling är en effektiv metod för att behandla plantar fasciit, där konservativ behandling har misslyckats.

PRP injektioner är associerat med minskad smärta och ökad funktionell status vid 3 månaders uppföljning i jämförelse med kortisoninjektion. De rekommenderar större studier som är randomiserade för att utröna de långsiktiga effekterna.

De anser att det finns bevis men att de är begränsade men att PRP är bättre än kortisoninjektion för den långsiktiga prognosen. Även de efterlyser fler större studier.

PRP är en effektiv behandling och bättre än kortisoninjektioner och att effekten var bra sett över tiden. Vid 12 månader är effekten bättre än andra metoder.

Kortisoninjektion var signifikant bättre kortsiktigt. PRP var långsiktigt signifikant bättre än kortisoninjektion. Här hittade de ej att kortisoninjektionens effekt försvann över tiden, vilket är tvärtemot andra studier. De resonerar att det mest troligen har att göra med det naturliga läkningsförloppet.

PRP injektion i skelett

Combination of Intra-Articular and Intraosseous Injections of Platelet Rich Plasma for Severe Knee Osteoarthritis (Sánchez 2016)
I denna artikel visar Mikel Sanchez i en randomiserad kontrollerad studie att PRP fungerar mycket bra i grad 1 och grad 2 men även i måttlig grad 3 ledartros. Däremot ej effektiv i grad 4.

 

Intraosseous injection of Platelet Rich Plasma for the treatment of severe knee osteoarthritis: a case-control study (Pompei)
Dessa resultat ger oss användbar information om den kliniska effekt som injektion i benet med PRP hos patienter med grav knäartros ger.

Treating Severe Knee Osteoarthritis with Combination of Intra-Osseous and Intra-Articular Infiltrations of Platelet-Rich Plasma: An Observational Study (Sánchez 2018)
En kombination av injektion i leden samt i benet med PRP. Vid 2 månaders uppföljning var det ingen skillnad. Däremot var det stor skillnad vid 6 och 12 månader.

Intraosseous Infiltration of Platelet-Rich Plasma for Severe Hip Osteoarthritis (Fiz 2017)
Denna artikel beskriver en teknik där PRP injiceras i benet vid allvarlig höftartros.

Arthroscopic management and platelet-rich plasma therapy for avascular necrosis of the hip (Guadilla 2012)

Artroskopisk behandling av osteonekros (benvävsdöd) för lårbenets huvud är både genomförbar samt ger signifikanta fördelar.

PRP behandling för ryggraden

The Effect of Intradiscal Platelet-Rich Plasma Injection for Management of Discogenic Lower Back Pain: A Meta-Analysis ( Chang och Park 2021)
Injektion av PRP är en effektiv metod för att minska smärta och öka funktionen av problem som orsakas av disken. Den smärtlindrande effekten tar 2-6 månader för att märkas efter injektionen. Den första månaden märker man ingen effekt utan det är en långsiktig effekt.

Intradiscal and intra-articular facet infiltrations with plasma rich in growth factors reduce pain in patients with chronic low back pain. (2016)
Visade att patienter med kronisk ländryggssmärta fick signifikant minskad smärta när den mättes med VAS (Visuell Analog Skala). De injicerade både i disken och i ryggradslederna.

A New Technique for the Treatment of Lumbar Facet Joint Syndrome Using Intra-articular Injection with Autologous Platelet Rich Plasma. (2016)
Injektion med PRP visade sig vara både en säker och effektiv teknik för injektion av ryggradslederna vid 3 månaders uppföljningen.

Platelet-rich plasma in the management of chronic low back pain: a critical review. (2019)
En kritisk sammanställning som visar att tekniken med PRP är lovande och att det är en säker teknik. Det som brister är antalet dubbelblinda randomiserade studier. (Så är det med mycket forskning). Och de rekommenderar större studier för att bekräfta de positiva resultatet av injektion i diskarna i ryggen med PRP.

Intradiscal Injection of Autologous Platelet-Rich Plasma Releasate to Treat Discogenic Low Back Pain: A Preliminary Clinical Trial. (2017)
De demonstrerar att intradiskala injektioner med PRP var säkert och att inga negativa effekter observerades vid uppföljningen. De rekommenderar också fortsatta större randomiserade kontrollerade studier för att bekräfta resultatet.

Treatment of symptomatic degenerative intervertebral discs with autologous platelet-rich plasma: follow-up at 5-9 years. (2019)
Visar att det statistiskt och kliniskt var en signifikant förbättring vad det gäller smärta och funktion vid 5-9 års uppföljningen efter injektionen.

PRP terapi för Achilles tendinopati (senskada, tendinit, tendinos)

Platelet-rich plasma injections for the treatment of refractory Achilles tendinopathy (Filardo 2014)
PRP injektion gav ett bra resultat på kliniska senproblem. Bra resultat både vid 2- samt 6 månaders uppföljningen. De som hade långvariga problem hade en långsammare återhämtning än de som hade haft problem under kortare period. Vilket inte låter konstigt.

Long-term beneficial effects of platelet-rich plasma for non-insertional Achilles tendinopathy. (2015)
Studien visade att det var positiva effekter och att överlag så klarade sig patienterna bättre efter en PRP injektion. Och resultatet stod sig vid medel och i det långa perspektivet. 8,4% hade ett otillfredsställande resultat vid 6 månader och fick då en ny PRP injektion (i artikeln framgår det inte vad resultatet för dessa 8,4% sedan blev).

Platelet-rich plasma in tendon-related disorders: results and indications. (2018)
En artikel som generellt tittar på olika senskador gör en s.k. sammanställning av vetenskapliga artiklar och försöker dra en slutsats.. Här konkluderar de att knäsenan (hopparknä) verkar svara bra på PRP injektion.Men för hälsenan kan de ej dra någon slutsats. Lateral epikondylit (tennisarm) visade på förbättring i de flesta hög-nivå studierna. För rotatorkuffen kunde de ej dra några definitiva slutsatser. (Problemen med PRP studier är överlag att det finns för få dubbelblinda randomiserade studier. Mest troligt beror det på de kostnader som sådana studier medför. Det är ingen som kan patentera PRP, vilket medför att kostnaden för studien drabbar de som utför den med fördelarna kan dras av alla, även om de själva ej betalar något för studien. Där ser vi att läkemedelsbolagen har en fördel då de kan patentera sin molekyl som sedan alla måste betala för att använda. Då kan de förhoppningsvis få tillbaka de pengar de har lagt på alla kliniska och praktiska studier.)

Autologous platelets have no effect on the healing of human achilles tendon ruptures: a randomized single-blind study. (2011)
Denna studie visade att de ej såg någon statistisk effekt för hälsenan vid PRP injektion vid hälseneruptur. Risken för ruptur (att hälsenan gick av) minskade dock statiskt för PRP gruppen. (I studien användes 10 ggr koncentration vilket i senare studier har visat sig vara för högt när det gäller senor. Det kan vara en förklaring till att resultatet uteblev.)

Bilateral traumatic rupture of Achilles tendons in absence of risk factors treated with percutaneous technique and platelet-rich plasma: a case report. (Guelfi 2014)

Effect of High-Volume Injection, Platelet-Rich Plasma, and Sham Treatment in Chronic Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized Double-Blinded Prospective Study. (2017)
PRP injektion tillsammans med excentrisk träning visade sig vara bättre än endast excentrisk träning för att reducera smärta. Aktivitetsnivån ökade och senans tjocklek minskade mer än om det endast var excentrisk träning. HVI (innebär kortison, saltlösning och lokalbedövning) och verkade vara bättre i det kortsiktiga perspektivet än jämfört med PRP. (Kortison generellt skall vi dock försöka vara restriktiva med och PRP har ej de biverkningar som kortison har.) Det gör att PRP bör vara ett bättre alternativ. Excentrisk träning är bra och nödvändigt vid behandling av hälsenan.

A prospective series of patients with chronic Achilles tendinopathy treated with autologous-conditioned plasma injections combined with exercise and therapeutic ultrasonography. (Deans 2012)

En framåtskådande studie med patienter som har kroniska problem med sin akillessena (hälsena). De tror att en kombination med PRP och excentrisk träning kan vara en lösning för dessa kroniska problem.

 

PRP injektion för tennisarm och golfarmbåge (lateral epikondylit och medial epikondylit)

Autologous Proliferative Therapies in Recalcitrant Epicondylitis (Tetschke 2014)

Denna studie jämförde 3 injektioner med PRP (ACP är ett alternativt namn) med 12 st laserbehandlingar. Nackdelen med denna studie är att det ej finns en kontrollgrupp så vi kan se hur skillnaden är mot den naturliga läkningen. Båda grupperna visade på effekter vid behandlingen.

Positive effect of an autologous platelet concentrate in lateral epicondylitis in a double-blind randomized controlled trial: platelet-rich plasma versus corticosteroid injection with a 1-year follow-up. (Peerbooms 2010)
Jämförelse av kortisoninjektion och PRP där PRP är överlägsen både vad det gäller funktion och smärta.

Ongoing positive effect of platelet-rich plasma versus corticosteroid injection in lateral epicondylitis: a double-blind randomized controlled trial with 2-year follow-up. (Gosens 2011)
Denna uppföljning visar att det fortsatt efter 2 år är en fördel med PRP injektion i jämförelse med kortison när det gäller tennisarmbåge.

Efficacy of platelet-rich plasma for chronic tennis elbow: a double-blind, prospective, multicenter, randomized controlled trial of 230 patients. (Mishra 2013)

Vid 12 veckors uppföljning såg de ingen skillnad i studien. Däremot på 24 veckors uppföljningen var den fördelar för PRP gruppen jämfört med den aktiva kontrollgruppen. Vid 24 veckor var 83,9% förbättrade i PRP gruppen medan 68,3% i den aktiva gruppen. (Vi har spontanläkning, vilket är helt fantastiskt och innebär att vi läker över tiden. Det gör att det alltid är svårt vid studier att veta vad som beror på självläkning respektive behandlingen. Normalt sett blir det sämre resultat med tiden då vi har en stark tendens att självläka. Här ser vi att PRP gruppen är signifikant bättre.)

Leukocyte-poor platelet-rich plasma versus bupivacaine for recalcitrant lateral epicondylar tendinopathy (Behera 2015)

Här jämfördes 1 st injektion av PPP (låg halt av trombocyter) med 1 st Bupivakain injektion (Marcain har Bupivakan som aktiv beståndsdel vilket är ett långtidsverkande lokalbedövningsmedel) på resistenta tennisarmbågar/tennisarm. Vid en månaders uppföljning var det en fördel för lokalbedövningen medan det vid 3 månader var en fördel för PPP. PPP är inte för kortsiktiga resultat utan för långsiktiga resultat.

 

A retrospective comparison of the management of recalcitrant lateral elbow tendinosis: platelet-rich plasma injections versus surgery (Ford A 2015)

Det var liknande resultat med PRP injektion och kirurgi. Då borde det naturliga valet vara PRP och inte kirurgi.

Platelet-rich plasma versus corticosteroid injection for recalcitrant lateral epicondylitis: clinical and ultrasonographic evaluation (Gautam 2015)
PRP verkade underlätta den biologiska läkningen, medan kortisoninjektionen gav en kortsiktig positiv effekt men sedan orsakade kortisonet att senan degenererade (bröts ner) vilket inte är bra.

Platelet-rich plasma for chronic lateral epicondylitis: Is one injection sufficient? (Glanzmann 2015)
Patienter med kronisk tennisarmbåge rapporterade in signifikanta minskningar av smärta och en ökning av funktionen såväl som en ökad livskvalitet vid 6 månaders uppföljning. Alla grupper fick sjukgymnastik under tiden. Det jämfördes mellan 1, 2 eller 3 injektioner. Slutsatsen var att det kan räcka med 1 st injektion.

A randomized study of autologous conditioned plasma and steroid injections in the treatment of lateral epicondylitis (Lebiedzinski A 2015)
Här jämfördes PRP med en kortisoninjektion. Resultatet är som väntat. Kortison är bättre i det kortsiktiga perspektivet medan PRP i det långsiktiga. PRP förbättrar senans läkning medan kortisonet bryter ner senan, vilket ej är bra på långsikt.

Platelet—Rich—Plasma Injections in Treating Lateral Epicondylosis: a Review of the Recent Evidence (Murray 2015)
Deras slutsats är att PRP har en viktig och effektiv roll vid behandlingen av tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Comparison of Local Injection of Platelet Rich Plasma and Corticosteroids in the Treatment of Lateral Epicondylitis of Humerus (Yadav 2015)
Åter en jämförelse mellan PRP och kortisoninjektioner där resultatet är som tidigare. Kortsiktigt bättre resultat med kortison men PRP har bättre långsiktigt resultat.

The effects of regenerative injection therapy compared to corticosteroids for the treatment of lateral Epicondylitis: a systematic review and meta-analysis (2019)
Här såg de likvärdiga resultat mellan kortisoninjektion vid 1-2 månaders (kortsiktigt) uppföljning medan PRP har betydligt bättre långsiktiga resultat (över 2 år).

PRP injektion för muskelskador

Use of Autologous Platelet-rich Plasma to Treat Muscle Strain Injuries (Hammond 2009)
Genom att lokalt injicera PRP i det skadade området så såg de en snabbare återhämtningstid efter en muskelbristning. Placeboinjektion hade ingen effekt.

Ultrasound guided injections of Platelets Rich Plasma for muscle injury in professional athletes. Comparative study (Bubnov 2013)
Ultraljudsguidad injektion av PRP hade en signifikant förbättring av smärta, fysisk återhämtning och snabbare regenerering av vävnad än endast konventionell behandling vid muskelskador hos professionella atleter. Båda grupper fick konventionell behandling. PRP gruppen blev bra efter 10 dagar +/- 1,2 dagar. Gruppen med endast konventionell behandling blev bra på 22 dagar +/- 1,5 dagar. Vi ser här alltså en signifikant skillnad i resultat. Mer än halva tiden i förkortad återhämtning.

Rehabilitation of a partially torn distal triceps tendon after platelet rich plasma injection: a case report (Cheatham 2013)
PRP för behandling av en delvis brusten tricepssena. 5 veckor efter skadan fick patienten 1 st PRP injektion.

Platelet-rich Plasma as an Effective Treatment for Proximal Hamstring Injuries (Wetzel 2013)
PRP gruppen visade signifikant mer minskad smärta än den traditionella behandlingsgruppen.

Platelet-rich plasma treatment improves outcomes for chronic proximal hamstring injuries in an athletic population (Fader 2014)
En ultraljudsguidad PRP injektion visade sig vara säker och visade på ett positivt resultat för majoriteten av deltagarna.

Platelet-Rich Plasma Injections for the Treatment of Hamstring Injuries: A Randomized Controlled Trial (Hamid 2014)

Återgången efter skada var för PRP gruppen 26,7 dagar +/- 7,0 dagar. För kontrollgruppen var samma siffra 42,5 dagar +/- 20,6 dagar, betydligt längre och betydligt osäkrare resultat. Genom hela studien hade också PRP gruppen betydligt lägre smärtnivåer. Skillnaden mellan grupperna var att den ena gruppen fick PRP injektion och konventionell behandling medan kontrollgruppen endast hade konventionell behandling. Så PRP kan signifikant skynda på läkningen .

Platelet-rich plasma for muscle injuries: A systematic review of the basic science literature. (Kunze 2019)
De konstaterar att PRP injektioner har förmågan att snabbare läka en skada än vad de såg i kontrollgruppen.

PRP Grundforskning (ej klar)

Platelet-released growth factors enhance the secretion of hyaluronic acid and induce hepatocyte growth factor production by synovial fibroblasts from arthritic patients (Anitua 2007)

Basic Science: Molecular and Biological Aspects of Platelet-Rich Plasma Therapies

Platelet-Rich Plasma Differs According to Preparation Method and Human Variability (Mazzocca 2012)

The Positive Effects of Different Platelet-Rich Plasma Methods on Human Muscle, Bone, and Tendon Cells (Mazzocca 2012)

The Anti-inflammatory and Matrix Restorative Mechanisms of Platelet-Rich
Plasma in Osteoarthritis (Sundman 2013)

The Effect of Platelet-Rich Plasma Formulations and Blood Products on Human Synoviocytes (Braun 2014)

.

Stimulation of the Superficial Zone Protein and Lubrication in the Articular Cartilage by Human Platelet-Rich Plasma (Sakata 2015)

Platelet-rich plasma in orthopedics: State of the Art (Enneper 2016)

PRP injektion för Rotatorkuffen (ej klar)

Clinical efficacy and safety of platelet-rich plasma in arthroscopic full-thickness rotator cuff repair: A meta-analysis (Wang et al 2019)
Författarna konkluderar att vid artroskopisk reparation av partiella rotatorkuffskador så är injektion med PRP säker och effektiv som signifikant kan förbättra resultatet.

The Efficacy of Injections for Partial Rotator Cuff Tears: A Systematic Review (Giovannetti de Sanctis et al 25 dec 2020)
Jämförde olika behandlingar. PRP visade sig dock på lång sikt vara signifikant överlägsen de andra metoder som undersöktes i studien.

The effect of subacromial injections of autologous conditioned plasma versus cortisone for the treatment of symptomatic partial rotator cuff tears

PRP injektion för höftleden – artros i höftleden (ej klar)

Platelet-Rich Plasma Augmentation of Arthroscopic Hip Surgery for Femoroacetabular Impingement: A Prospective Study With 24-Month Follow-Up

Ultrasound-Guided Injection of Platelet-Rich Plasma and Hyaluronic Acid, Separately and in Combination, for Hip Osteoarthritis

PRP injektion för hopparknä (ej klar)

Platelet-rich plasma as a treatment for chronic patellar tendinopathy: comparison of a single versus two consecutive injections

Clinical Applications of Platelet-Rich Plasma in Patellar Tendinopathy

Platelet-rich plasma injections for the treatment of refractory Achilles tendinopathy: results at 4 years

Are Multiple Platelet-Rich Plasma Injections Useful for Treatment of Chronic Patellar Tendinopathy in Athletes?

PRP injektion för Frusen skuldra

Platelet-rich plasma injection in the treatment of frozen shoulder: A randomized controlled trial with 6-month follow-up (Lin 2018)
En jämförelse mellan PRP och Prokain (lokalbedövningsmedel som kemiskt härleds ur kokain). Båda grupper fick stretching och övningar. PRP hade en större och mer långvarig effekt. Synd att de inte har en kontrollgrupp som inte får någon injektion alls. Då hade det gått att jämföra med det naturliga tillfrisknandet.

Platelet-Rich Plasma for Frozen Shoulder: A Case Report (Aslani 2016)
De anser att PRP kan vara ett bra alternativ. Hyaluronsyra och kortisoninjektion är vanligt förekommande substanser att injicera men har sidoeffekter. Sjukgymnastik har inte visat vara sig effektivare än andra behandlingar. Finns studier som visar att sjukgymnastik är bättre och studier som visar aett de ej ser någon effekt med sjukgymnastik. Patientens problem minskade direkt efter både den första och andra injektionen. De rekommenderar PRP då de ej har sett några biverkningar. (Alltid svårt att dra slutsatser från en patient.)